REKLAMA
Awaryjne otwieranie Katowice
 PATRONAT MEDIALNY
Festiwal MEDIAWAVE
Klasy integracyjne w SP 13
Janowskie Targi Sztuki
 Statystyka serwisu


  [dodaj/uzupe軟ij]
Kokot J霩ef Wilhelm
"Galeria Zas逝穎nych Mys這wiczan": Alfred Sulik

J霩ef Wilhelm Kokot urodzi si 9 lutego 1916 roku w Brz璚zkowicach, w rodzinie g鏎nika Augustyna i jego 穎ny Klary. Poo czterech latach ucz瘰zczania do szko造 powszechnej w S逝pnej (1922-1926), kontynuowa nauk w Pa雟twowym Gimnazjum Klasycznym im. Tadeusza Ko軼iuszki w Mys這wicach. Jako ucze wyr騜nia si ogromn pracowito軼i, uzdolnieniem i najwy窺zymi ocenami. Nale瘸 do najlepszych uczni闚 mys這wickiego gimnazjum w okresie mi璠zywojennym. Egzamin maturalny z這篡 w 1934 roku, co pozwoli這 na rozpocz璚ie studi闚 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello雟kiego. Ju w czasie studi闚 wykazywa zainteresowanie histori 奸御ka. W 19 czerwca 1938 roku uko鎍zy studia egzaminem magisterskim. Natychmiast rozpocz掖 przygotowywa prac doktorsk pod tytu貫m "Zakres dzia豉nia wojew鏚ztwa 郵御kiego jako jednostki samorz康u terytorialnego", kt鏎 mia broni w pa寮zierniku 1939 roku. Wybuch wojny przerwa ambitne plany J霩efa Kokota. W okresie okupacji hitlerowskiej pozosta w Krakowie, zapewne w obawie przed wcieleniem do Wehrmachtu. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa w陰czy si do ruchu oporu, przyjmuj帷 pseudonim "W豉st". Zaanga穎wa si w dzia豉lno軼i organizacji podziemnej Delegatura Rz康u dla 奸御ka. W listopadzie 1944 roku zosta aresztowany i osadzony w wi瞛ieniu na Montelupich a nast瘼nie wywieziony do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, a p騧niej do filii w Leitmeritz (Litomierzyce). Po wyparciu wojsk hitlerowskich z Ma這polski i G鏎nego 奸御ka oraz likwidacji obozu koncentracyjnego wr鏂i w stanie ogromnego wyczerpania fizycznego do rodzinnych Brz璚zkowic.

W 篡ciu J霩efa Kokota rozpocz掖 si nowy rozdzia. W latach 1945 - 1946 pracowa w Bytomskim i Katowickim Zjednoczeniu Przemys逝 W璕lowego, Centrali 瞠laza "Spo貫m" i Centrali Surowc闚 Hutniczych w Katowicach, sk康 w styczniu 1947 roku przeszed do pracy w Biurze Prac Kongresowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1948 - 1949 obj掖 stanowisko radcy ministerialnego w Ministerstwie Ziem Odzyskanych i Ministerstwie Administracji Publicznej. Jednocze郾ie kontynuowa badania nad histori 奸御k. W 23 grudnia 1947 roku obroni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello雟kiego wspomnian wy瞠j prac doktorsk oraz uzyska stopie naukowy doktora praw. W 1948 roku ukaza豉 si kolejna publikacja, pt. Polityka gospodarcza Prus i Niemiec na 奸御ku w latach 1740 - 1945. W latach 1949 - 1954 by profesorem w Gimnazjum 鈍. Jacka w Katowicach, gdzie uczy nauki o spo貫cze雟twie, nauki o Polsce i geografii gospodarczej.". Ks. biskup Ignacy Je wspomina, 瞠 "profesor J霩ef Kokot da uczniom skrypt, w kt鏎ym po lewej stronie by造 tezy programu pa雟twowego, a po prawej - katolicka na te tezy odpowied". Praca w katolickiej plac闚ce i g喚boka religijno嗆 sprawi豉, 瞠 Profesor napotyka na trudno軼i w uzyskaniu pracy w plac闚kach naukowo-badawczych lub szkolnictwie wy窺zym. Dopiero po pa寮zierniku polskim 1956 roku, gdy zmieni豉 polityka personalna w豉dz Polski Ludowej J霩ef Kokot zosta przyj皻y do pracy w 奸御kim Instytucie Naukowym w Katowicach. Powierzono mu funkcj kierownika Pracowni Niemcoznawczej oraz redagowanie przygotowywanego przez jej pracownik闚 biuletynu, po鈍i璚onego problematyce niemieckiej. Odt康 rozpocz掖 si bardzo szybki awans naukowy. J霩ef Kokot rozszerzy zainteresowania naukowe o problematyk prawno mi璠zynarodow, zwi您anej z ustalon na konferencji poczdamskiej granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie ㄆ篡ckiej. Ju w 1957 roku napisa prac pt. Logika Poczdamu, kt鏎a w 1961 roku sta豉 si podstaw zako鎍zenia przewodu habilitacyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Boles豉wa Bieruta we Wroc豉wiu. Wiele tez tej pracy wydaj si obecnie wielce kontrowersyjne, na przyk豉d akceptacja 豉du poczdamskiego i RWPG, czy podzia逝 Niemiec. Po przygotowaniu i opublikowaniu wielu artyku堯w i ksi捫ek J霩ef Kokot sta si "wybitnym znawc problematyki niemieckiej" i znanym politologiem. By doradc naukowym dla potrzeb w豉dz politycznych i administracyjnych. Pisa on zgodnie z duchem czasu i pogl康ami w豉dz, co wydawa這 si niezrozumia貫. Taki charakter mia造 takie prace, jak "Charakterystyka polsko - niemieckiej granicy narodowo軼iowej na 奸御ku w XIX i XX wieku, Zjednoczony 奸御k w nowej geografii gospodarczej Polski czy Integracja przesiedle鎍闚 w Niemczech po II wojnie 鈍iatowej. Tak wi璚 koniunkturaln "prac naukow", zgodnie z panuj帷 w闚czas rzeczywisto軼i spo貫czno - polityczn skoncentrowano na dzia豉lno嗆 Zwi您ku Wyp璠zonych i innych organizacji oraz si politycznych Republiki Federalnej Niemiec, kt鏎e nie akceptowa造 powojennych rozwi您a poczdamskich. Celem analiz i rozpraw zespo逝 J霩efa Kokota by這 przygotowanie naukowo uzasadnionego stanowiska polskiego wobec wyolbrzymianego w闚czas rzekomego zachodnioniemieckiego rewizjonizmu i rewan篡zmu. Od 1958 roku J霩ef Kokot prowadzi tak瞠 wyk豉dy w Wy窺zej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

W 1966 roku J霩ef Kokot przyj掖 propozycj obj璚ia stanowiska dyrektora Instytutu 奸御kiego w Opolu i kierownictwa zwi您anego z nim Zespo逝 Niemcoznawczego. Pod jego kierownictwem wydano wiele prac zwi您anych ze 奸御kiem Opolskim: "Zasi璕 i liczebno嗆 篡wio逝 polskiego na 奸御ku Opolskim (1848 - 1945)", "Rozw鎩 ludno軼i i stosunki narodowe na 奸御ku od X do XX wieku", "Wojenne i powojenne losy by貫j niemieckiej 奸御ka", "Przemiany gospodarcze na 奸御ku w latach 1945 - 1955", czy "Warunki startu gospodarki 奸御ka Opolskiego po II wojnie 鈍iatowej". Kontynuowa wi璚 problematyk podj皻 jeszcze w Katowicach. Niezwykle p這dna dzia豉lno嗆 pisarska, organizatorska i przeprowadzenie wielu przewod闚 doktorskich zadecydowa這 o przyznaniu J霩efowi Kokotowi tytu逝 naukowego profesora nadzwyczajnego w 1968 oraz profesora zwyczajnego w 1973 roku. Wraz z podpisaniem 7 grudnia 1970 roku traktatu polsko - niemieckiego Pracowni Niemcoznawcz przekszta販ono w Zak豉d Stosunk闚 Mi璠zynarodowych. Jego problematyka badawcza i interpretacja stosunk闚 z Niemcami uleg豉 gruntownej przebudowie. Znalaz這 to wyraz w pracy "Od Poczdamu do Helsinek. Koniec okresu powojennego w Europie"./ 1974 rok/. Pod kierunkiem Profesora zesp馧 pracownik闚 zaj掖 si analiz traktatu i jego skutkami oraz modn w闚czas normalizacj stosunk闚 polsko - niemieckich. Wiele cennych i nowatorskich prac dotycz帷ych analizy r騜nych aspekt闚 wyjazd闚 ludno軼i ze 奸御ka Opolskiego do RFN i sytuacji ludno軼i autochtonicznej przyj窸a posta ekspertyz i raport闚 na potrzeby w豉dz. Sta si najwi瘯szym autorytetem naukowym w sprawach Ziem Odzyskanych. Dorobek naukowo - badawczy Profesora si璕a 175 prac zwartych i artyku堯w. W okresie kierowania Instytutem Naukowym w Opolu zacz窸y si ukazywa "Studia 奸御kie" i "Przegl康 Stosunk闚 Mi璠zynarodowy. "Profesor J霩ef Kokot rozwin掖 szerok wsp馧prac z krajowymi i zagranicznymi plac闚kami naukowymi i szkolnictwa wy窺zego. By cz這nkiem Polskiej Akademii Nauk i G堯wnej Komisji do spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. By gor帷ym patriot, co wyrazi w jednym z wywiad闚: "Moja wielka, jedyna pasja 篡ciowa nazywa si Polska, i ta pasja znajduje w mojej pracy konkretne uj軼ie. "Za ca這kszta速 osi庵ni耩 odznaczony zosta wieloma Krzy瞠m Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy瞠m Kawalerskim Odrodzenia Polski, Z這tym Krzy瞠m Zas逝gi, Z這t Odznak Zas逝穎nemu dla Wojew鏚ztwa Opolskiego oraz wieloma orderami.

Profesor J霩ef Kokot zmar nagle w grudniu 1975 roku, w wieku zaledwie 59 lat i spocz掖 na Cmentarzu Komunalnym w Opolu.

Alfred Sulik

Materia faktograficzny wykorzystano z biogram闚: W. Kaczmarek, "Profesor J霩ef Kokot-pierwszy w鈔鏚 politolog闚 /w:/ Nasza Gazeta, Miesi璚znik Zwi您ku G鏎nosl御kiego 1996 Nr 7-9; A. Bro瞠k, "J霩ef Wilhelm Kokot /w:/ 奸御ki S這wnik Biograficzny. Seria Nowa. Tom I. Katowice 1999, s.158; R. Bucha豉, J. Gilas, M. Lis -J霩ef Kokot", Opole 1987.
Jest ,
 玆WE  MIASTO!
Informacje o Mys這wicach
Aktualno軼i mys這wickie
Interwencje, problemy
Artyku造 o Mys這wicach
Poznaj zabytki Mys這wic!
Wyjd na spacer!
Fotografie Mys這wic
 WYDARZENIA
Zapowiedzi wydarze
Sprawozdania z wydarze
Kalendarz wydarze
Uroczysto軼i pa雟twowe
Akcje spo貫czne
安i皻a religijne
Nabo瞠雟twa wg parafii
 BAZA  ADRES紟
Urz康 Miasta
R騜ne urz璠y i instytucje
Pomoc medyczna
Edukacja
Rozrywka i rekreacja
Gastronomia i noclegi
Sklepy wg rodzaju
Og鏊ny katalog firm
 KOMUNIKACJA
PKP - poci庵i pasa瞠rskie
PKS -autob.dalekobie積e
KZK GOP itp. - autobusy
T - tramwaje
TAXI, busy, autostop
Parkingi, paliwa, pomoc
Dojazd - opis, plan miasta
 HISTORIA
Kilka s堯w o przesz這軼i
Kalendarz wydarze
Wspomnienia
Stare zdj璚ia
Stare poczt闚ki
Stare mapy
 KATALOG  STRON
 SWOBODNIE
 印﹖K


do g鏎y  
  Mys這wicki Portal Mieszka鎍闚 © by Mys這wice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   wsp馧praca   serwer   WWW   reklama  
       START       玆WE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE